Aller au contenu principal

Statut

Statut Stowarzyszenia
7 października 2016

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie "Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń", zwane dalej „Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi profesjonalnych usług tłumaczeniowych, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do zawodu tłumacza, upowszechnianie profesjonalnych standardów świadczenia usług tłumaczeniowych, zapobieganie niekorzystnym i nierzetelnym praktykom w tej branży, a także przyczynianie się do poszanowania praw autorskich tłumaczy oraz poszukiwanie korzystnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla tej grupy zawodowej, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń o podobnym celu i profilu działania.
 2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może używać angielskiej nazwy "Polish Association of Translation Companies".

§ 3.

Stowarzyszenie jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego w szczególności mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) („Ustawa") oraz postanowienia niniejszego Statutu.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 5.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7.

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznaczeń, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Rozdział II.

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

 1. Skupienie Biur Tłumaczeń w organizacji działającej na rzecz utrzymania stałych wzajemnych kontaktów, wymiany informacji, doświadczeń i świadczenia pomocy koleżeńskiej.
 2. Promocja oraz pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu usług i prestiżu zawodu tłumacza i Biur Tłumaczeń.
 3. Rozwijanie, promowanie i popularyzowanie idei i praktyki profesjonalnych usług tłumaczeniowych, w tym wyznaczanie standardów usług tłumaczeniowych.
 4. Tworzenie warunków do nieskrępowanej dyskusji na tematy gospodarcze i społeczne, a także o powinnościach oraz przywilejach środowiska i branży tłumaczeniowej.
 5. Propagowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej tłumacza i Biur Tłumaczeń.
 6. Propagowanie i popularyzacja rozwoju nauki, promowanie oświaty, w tym w szczególności w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności przez tłumaczy.
 7. Promowanie i propagowanie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i współpracy międzynarodowej.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 1. Organizowanie spotkań dla członków Stowarzyszenia.
 2. Obejmowanie patronatem różnorodnych konferencji, sympozjów i szkoleń mających związek z celami Stowarzyszenia.
 3. Organizowanie zajęć sprzyjających rozwojowi kultury, nauki i wypoczynku oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć służących propagowaniu celów Stowarzyszenia.
 4. Wydawanie biuletynu informacyjnego o działalności Stowarzyszenia.
 5. Stworzenie funduszy - ubezpieczeniowego, reklamowego, okolicznościowego i pomocy koleżeńskiej.
 6. Udzielenie członkom Stowarzyszenia pomocy zawodowej.
 7. Opiniowanie aktów prawnych, które regulują działalność pozostającą w związku z celami Stowarzyszenia i branżą tłumaczeń, w szczególności poprzez pisanie petycji i występowanie do władz.
 8. Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach dotyczących rozwoju przedsiębiorczości firm i przedsiębiorców świadczących usługi tłumaczeniowe oraz inne usługi pokrewne.
 9. Aktywne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji ważnych dla środowiska Biur Tłumaczy i tłumaczy.
 10. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
 11. Współpracę i współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami o podobnych celach działania, w tym z organizacjami międzynarodowymi.
 12. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

§ 10.

Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników i firmy do prowadzenia swych spraw.

§ 11.

Stowarzyszenie przyjmuje „Kodeks dobrych praktyk PSBT" jako dokument określający normy postępowania, obowiązujący wszystkich członków Stowarzyszenia. Zmiany do kodeksu mogą być proponowane przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński, co najmniej czterech członków rzeczywistych lub dwóch członków wpierających. Zmiany kodeksu zatwierdzane są przez Zarząd, w drodze konsultacji z członkami, przy poparciu 2/3 wszystkich członków rzeczywistych (za skutecznym powiadomieniem pisemnym), bądź zwykłą większością głosów podczas Walnego Zebrania Członków.

§ 12.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia w przypadku jej podjęcia będzie:
  1. 73.1 Reklama
  2. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
  3. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  4. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  5. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

Rozdział III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Cudzoziemcy i podmioty zagraniczne mogą stać się członkami Stowarzyszenia na takiej samej zasadzie jak podmioty polskie.
 3. Stowarzyszenie przewiduje następujące kategorie członkostwa:
  1. członek rzeczywisty
  2. członek wspierający
  3. członek honorowy

§ 14.

 1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską i wniesie wpisowe w wysokości ustalonej przez Zarząd oraz ponadto nie zostanie negatywnie zaopiniowana przez co najmniej czterech członków rzeczywistych.
 2. Założyciele Stowarzyszenia są członkami rzeczywistymi Stowarzyszenia.

§ 15.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie tłumaczeń na podstawie wpisu do właściwej ewidencji bądź rejestru, która złoży deklarację członkowską i wniesie wpisowe w wysokości ustalonej przez Zarząd a ponadto:

 1. nie zostanie negatywnie zaopiniowana przez co najmniej czterech członków rzeczywistych lub dwóch członków wspierających Stowarzyszenia,
 2. prowadziła działalność gospodarczą w zakresie tłumaczeń przez okres co najmniej 5 lat,
 3. nie jest w stanie upadłości ani likwidacji, nie jest stroną postępowania układowego z wierzycielami, nie zawiesiła działalności gospodarczej, nie jest przedmiotem postępowania w żadnej z wymienionych kwestii, ani też nie znajduje się w żadnej analogicznej sytuacji, wynikającej z podobnej procedury przewidzianej prawem polskim,
 4. deklaruje spełnianie w praktyce swej działalności wymogów aktualnie obowiązujących norm branżowych 

§ 16.

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 17.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia i była aktywnym członkiem Stowarzyszenia przez okres przynajmniej 10 lat.
 2. Nadawanie godności członka honorowego należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia, dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są dożywotnio zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 18.

 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
  1. popierać i aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  2. przestrzegać i realizować zasady statutowe i regulaminy wewnętrzne Stowarzyszenia, realizować program i uchwały Stowarzyszenia,
  3. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
  4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
  5. zabiegać o poprawę opinii społecznej i atmosfery wokół środowiska zrzeszonych Biur Tłumaczeń,
  6. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu,
  7. regularnie opłacać składki członkowskie,
  8. przestrzegać „Kodeksu Dobrych Praktyk PSBT”   
 2. Członkowie wspierający zobowiązani są nadto do stosowania w praktyce swej działalności wymogów aktualnie obowiązujących norm branżowych.

§ 19

 1. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia ma prawo brać udział w działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  3. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
  4. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  5. korzystać z urządzeń technicznych, porad i innego wsparcia, które Stowarzyszenie pozostawia do dyspozycji członków,
  6. korzystać z logo i powoływać się na członkostwo w Stowarzyszeniu,
  7. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
  1. doradzać i wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  2. posiadać legitymację członka wspierającego Stowarzyszenia,
  3. korzystać z rekomendacji Stowarzyszenia w swojej działalności,
  4. korzystać z urządzeń technicznych, porad i innego wsparcia, które Stowarzyszenie pozostawia do dyspozycji członków,
  5. powoływać się na członkostwo w Stowarzyszeniu,
  6. korzystać z innych możliwości, jakie Stowarzyszenie stwarza swoim członkom wspierającym.

§ 20

Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia. Podmioty nie będące członkami Stowarzyszenia lub uczestniczący w konkretnych długoterminowych projektach Stowarzyszenia mogą je wspierać jako partnerzy na podstawie zawartych porozumień o współpracy lub jako darczyńcy.

§ 21

 1. Ustanie członkostwa i skreślenie z listy członków rzeczywistych Stowarzyszenia następuje w przypadku:
  1. złożenia na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji,
  2. śmierci członka,
  3. podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu członka z uwagi na:
   • działalność sprzeczną ze Statutem lub uchwałami Stowarzyszenia,
   • nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • zaleganie z opłatą składki członkowskiej za  dwa okresy kwartalne
   • utratę przez członka praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karne lub gospodarcze,
   • dopuszczenie się przez członka czynu kwalifikowanego jako nieuczciwa konkurencja,
   • nieprzestrzeganie postanowień Kodeksu Dobrych Praktyk PSBT pomimo co najmniej 2 ostrzeżeń Zarządu lub Sadu Koleżeńskiego,
   • utratę lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych.
 2. Ustanie członkostwa i skreślenie z listy członków wspierających Stowarzyszenia następuje w przypadku:
  1. złożenia na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji,
  2. utraty podmiotowości prawnej przez członka lub bankructwo,
  3. podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu członka z uwagi na:
   • prowadzenie działalności sprzecznej ze Statutem lub uchwałami Stowarzyszenia,
   • zaleganie z opłatą składki członkowskiej za  dwa okresy kwartalne ,
   • nieprzestrzeganie postanowień Kodeksu Dobrych Praktyk PSBT, pomimo co najmniej 2 ostrzeżeń Zarządu lub Sadu Koleżeńskiego,
   • dopuszczenie się przez członka czynu kwalifikowanego jako nieuczciwa konkurencja.

§ 22

 1. Uchwała Zarządu w przedmiocie wykluczenia powinna zostać doręczona członkowi na piśmie, na adres korespondencyjny wskazany przez członka.
 2. Od dnia doręczenia uchwały w przedmiocie wykluczenia, do czasu bezskutecznego upływu terminu do odwołania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a w przypadku wniesienia odwołania – do dnia podjęcia uchwały przez Walne Zebranie zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu, członek pozostaje zawieszony w swych prawach i obowiązkach wynikających ze Statutu. Po upływie wskazanych terminów członkostwo członka – w zależności od okoliczności – ustaje bądź zostaje odwieszone ze skutkiem na przyszłość.
 3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie może być złożone w terminie 30 dni od daty otrzymania tej uchwały zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu. Odwołanie zostanie rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu.
 4. Uchwała Walnego Zebrania w przedmiocie wykluczenia podjęta na skutek odwołania jest ostateczna.

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 24

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.
 2. Członkowie władz pełnią swoje obowiązki społecznie.                                                                                

§ 25

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków posiada te same kompetencje co Zwyczajne Walne Zebranie Członków z zastrzeżeniem, iż może być zwoływane w sytuacjach wyjątkowych i w trybie oznaczonym w niniejszym Statucie.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwadzieścia cztery miesiące, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres korespondencyjny (tradycyjny lub mailowy) wskazany przez członka, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. W terminie 7 dni po otrzymaniu zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, każdy członek Stowarzyszenia jest uprawniony do zapoznania się w siedzibie Stowarzyszenia z dokumentami, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie w uzasadnionych przypadkach zwołuje Zarząd, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków rzeczywistych Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od daty otrzymania takiego wniosku, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres korespondencyjny (tradycyjny lub mailowy) wskazany przez członkaco najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 6. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 7. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia oraz, z głosem opiniującym i doradczym, członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 8. Każdemu członkowi rzeczywistemu przysługuje jeden głos.
 9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego
  3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków oraz zatwierdzanie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
  6. uchwalanie zmian Statutu,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  10. powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
  11. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
  12. ustalanie maksymalnej wysokości kwoty zobowiązania, jakie w imieniu Stowarzyszenia może zaciągnąć jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 10. Jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków rzeczywistych obecnych, w głosowaniu jawnym.
 11. Na wniosek formalny zgłoszony przez któregokolwiek z członków rzeczywistych Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu głosowania tajnego w poszczególnych sprawach objętych porządkiem. Uchwała o utajnieniu głosowania zapada zwykłą większością głosów członków rzeczywistych obecnych na zebraniu.

§ 26

 1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. Funkcja Skarbnika może być, w uzasadnionych przypadkach, dzielona wspólnie z inną funkcją sprawowaną przez osobę wchodzącą w skład Zarządu.
 3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Walne Zebranie Członków. Kadencja Zarządu trwa 2-lata. Każdy z członków Zarządu może złożyć rezygnację przed upływem kadencji.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia inny członek Zarządu, nie rzadziej niż raz na kwartał, a także na pisemny wniosek 2/3 członków Zarządu.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 7. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. wykluczanie członków Stowarzyszenia z przyczyn wskazanych w Rozdziale III § 21 Statutu
  3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  4. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i wytyczanie kierunków jego działania w ramach ustalonych przez Walne Zebranie Członków,
  5. sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności na potrzeby Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania Członków,
  6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  8. tworzenie i przedstawianie członkom Stowarzyszenia preliminarza budżetowego przy ustalaniu wysokości składki,
  9. zawieranie porozumień oraz podejmowanie decyzji o przystąpieniu do lub wystąpieniu z innych organizacji.
 8. Zarząd może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo zasady jego działania. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Komisja Rewizyjna może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo zasady jej działania. Regulamin Komisji Rewizyjnej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.  
 3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i  członków. Podział funkcji pomiędzy członkami Komisji rewizyjnej następuje w formie uchwały Komisji Rewizyjnej, podjętej na   pierwszym posiedzeniu jej członków.
 4. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek, nie rzadziej niż raz na kwartał, a także na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Komisji.
 5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia członka Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji wakat może być obsadzony uchwałą Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch jej członków.
 7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków Zarządowi oraz składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
  4. kontrola i interwencje w sprawie opłacania składek członkowskich,
  5. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  6. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu.

§ 28

 1. Sąd Koleżeński („Sąd") składa się z dwóch do trzech członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej, wybranych przez Walne Zebranie Członków. 
 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego sporów i skarg personalnych na członków Stowarzyszenia.
 3. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia członka Sądu Koleżeńskiego w trakcie trwania kadencji wakat może być obsadzony uchwałą Sądu Koleżeńskiego.
 4. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
 5. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkim członkom.
 6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 7. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

      § 29

W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w Rozdziale IV § 23 pkt. 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze ich kooptacji podczas Walnego Zebrania Członków zwołanego w terminie   nie przekraczającym 6 miesięcy lub (jeżeli dotyczy to pojedynczego wakatu) w formie kooptacji w drodze uchwały odpowiedniego organu władzy stowarzyszenia.

§ 30

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy, spadki,
  3. wpływy z działalności gospodarczej w przypadku jej podjęcia oraz dochody z majątku Stowarzyszenia,
  4. wpływy z ofiarności publicznej,
  5. dotacje, subwencje i granty.
 3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie. Oświadczenia w sprawach majątkowych oraz zaciąganie zobowiązań powyżej dopuszczonej przez Walne Zebranie Członków kwoty, zawsze wymaga podpisów dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa i Sekretarza lub Skarbnika Zarządu.
 5. Wszelkie postanowienia Zarządu zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia lub zbycia wartości niematerialnych i prawnych wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V.

Postanowienia końcowe oraz procedura zmiany statutu Stowarzyszenia

§ 31

 1. Zmiana Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ¾ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
 2. Dopuszcza się drugi termin podejmowania uchwał w przedmiotowej sprawie po upływie 1 godziny od wyznaczonego terminu pierwszego. Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 32

 1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy.