Aktualności branżowe

6 wrzesień 2008, 0:00

W dn 25 lipca br. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nowelizacje pakietu ustaw kapitałowych (ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym). Nowelizacje te przewidują m.in. obowiązek tłumaczenia prospektów emisyjnych firm wchodzących na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na język polski.

25 czerwuec 2008, 0:00

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń coraz częściej organizuje różne przedsięwzięcia (np. konferencje czy szkolenia) we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Staramy się też zapewnić naszym Członkom zniżki przy zakupie potrzebnych im produktów, np. oprogramowania. Taka współpraca przynosi korzyści zarówno samemu PSBT, jak i Członkom, więc zamierzamy ją kontynuować i rozwijać. Jednak potrzebne są też pewne ramowe uregulowania takiej współpracy, zatem Zarząd podjął w tej sprawie odpowiednią uchwałę.

7 maj 2008, 0:00

Ministerstwo Gospodarki w ramach projektu pn. „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców współpracujących z międzynarodowymi grupami lub organizacjami branżowymi”przyznało nam dotację. Wniosek złożony przez nas został oceniony na 13.16 pkt. z 14 możliwych.

3 kwiecień 2008, 0:00

W dn. 15.02.2008 w dzienniku "Polska" został opublikowany artykuł red. Tadeusza Płatka pt. "Tłumacze przysięgli oszukują na potęgę". W związku z tym, że zawarto w nim szereg nieprawdziwych i nieścisłych wiadomości, które godzą również w dobre imię biur tłumaczeń, w imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń chciałbym je sprostować.

3 kwiecień 2008, 0:00
W dniu 11 stycznia 2008 r. odbyło się noworoczne spotkanie członków PSBT. Tym razem spotkaliśmy się w Klubie "Harenda". Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania ostatniego, bogatego w wydarzenia roku naszej działalności. Przedyskutowaliśmy także nasze plany na najbliższy rok. Jak zwykle przy tego typu spotkaniach, wiele było też nieformalnych rozmów na temat aktualnej sytuacji w branży i najnowszych trendów.
21 marzec 2008, 1:00

W maju 2006 r. została uchwalona pierwsza w historii branży tłumaczeniowej europejska norma tłumaczeniowa EN 15038. Powstała ona w wyniku kilkuletnich prac prowadzonych przez stowarzyszenia branżowe, EUATC (którego PSBT jest członkiem) i CEN (European Committee for Standarisation) .

21 marzec 2008, 1:00

PSBT zostało członkiem ALC – The Association of Language Companies (www.alcus.org), amerykańskiego stowarzyszenia biur tłumaczeń. Dzięki temu członkowstwu będziemy mieli dostęp do informacji dotyczących rynku amerykańskiego.

21 marzec 2008, 1:00

25 listopada 2005 przedstawiciele PSBT uczestniczyli w międzynarodowej konferencji EUATC (Międzynarodowa Unia Stowarzyszeń Biur Tłumaczeń; www.euatc.org) zorganizowane w Brukseli i poświęconej przyszłości branży tłumaczeniowej. http://www.euatc.org/conferences/index.html

21 marzec 2008, 1:00

EUATC zaprasza na kolejną konferencję w dniach 9 – 10 listopada.

21 marzec 2008, 1:00

Organizacja LISA (the Localisation Industry Standards Association) zaprasza na LISA Forum Europe, które odbędzie się w Warszawie w dniach 13 – 17 listopada 2006 r.